Інституційний аудит

Інституційний аудит – це зовнішнє оцінювання роботи школи, під час якого незалежні експерти оцінюють освітні і управлінські процеси та дотримання закладом освіти вимог законодавства.
Аудит є новою для України процедурою вивчення освітньої діяльності школи, яка прийшла на зміну державній атестації шкіл.

Структура інституційного аудиту:

 1. Оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти, що здійснюється шляхом оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, внутрішньої системи забезпечення якості освіти за такими основними напрямами:
  • оцінювання освітнього середовища
  • оцінювання педагогічної діяльності
  • оцінювання здобувачів освіти
  • оцінювання управлінської діяльності
 2. Комплексна зовнішня перевірка додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти.

Що оцінюють під час аудиту?

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 • створення безпечних і комфортних умов навчання та праці
 • забезпечення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації
 • забезпечення інклюзивного та мотивуючого до навчання освітнього простору

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 • наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень
 • використання системи оцінювання, спрямованого на моніторинг навчальних досягнень кожного здобувача освіти (йдеться про те, щоб кожен вчитель дивився на учня в динаміці
 • спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінки

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • ефективне планування та прогнозування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх технологій, форм організації освітнього процесу та підходів до оцінювання навчальних досягнень із метою формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти
 • постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників
 • налагодження партнерських взаємовідносин із здобувачами освіти, їх батьками та іншими законними представниками, працівниками закладу освіти
 • організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

 • наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань
 • формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм
 • ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників
 • організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
 • формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

Як відбувається аудит?

Інституційний аудит починається з підготовчої роботи

Вивчення матеріалів

За 10 днів до його проведення експерти вивчають ті матеріали, які відповідно до статті 30 Закону «Про освіту» мають бути розміщені на сайті закладу.

Підготовка до аудиту

Потім готується проєкт наказу і керівникові закладу надсилається письмове повідомлення про те, що в конкретний термін відбудеться інституційний аудит.
Разом із повідомленням надсилається опитувальний аркуш, в якому є питання, на які треба відповісти ще до початку роботи експертної групи. Зокрема, щодо проведення самооцінювання – керівник повинен зазначити, на якому рівні, на його думку і на думку його колективу, перебуває заклад.

Робота експертної групи

Склад експертної групи залежить від кількості працівників у конкретному закладі освіти. Якщо школа з невеликою кількістю учнів – група налічує не менше трьох осіб, якщо велика – експертів може бути до 12. Від кількості працівників закладу залежить і термін перебування експертної групи в закладі. Якщо в школі працює до 50 працівників, аудит триватиме не більше 5 робочих днів. Якщо більше – то до 10 робочих днів.

Результати аудиту

За результатами аудиту кожний заклад отримає висновки і рекомендації. В останній день перебування експертної групи у закладі освіти складається акт, який підписує керівник. У разі виявлення порушень вимого законодавства буде видано розпорядження щодо їх усунення.

Що школа отримує за результатами аудиту?

 • висновок про якість освітньої діяльності та управлінських процесів
 • рекомендації щодо удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Крім того, у висновку буде прописано, на якому з рівнів наразі перебуває школа:

 • високому
 • достатньому
 • на рівні, що вимагає покращення
 • низькому.

Наші експерти вперевнені, що в інституційному аудиті рівень – це не вирок, а поштовх до руху вперед, до вдосконалення та підвищення якості освітньої діяльності.

Рекомендації містять пропозиції для закладу освіти та його засновника, сформульовані на підставі Висновку, щодо підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти і вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти для забезпечення ефективної роботи та сталого розвитку закладу освіти.

Хто проводить аудит?

Проводять інституційний аудит представники Державної служби якості освіти та незалежні освітні експерти, серед яких — педагоги, директори та заступники директорів шкіл з усієї України. Таким чином, школу оцінюють не лише держава, а й ті, хто безпосередньо працюють у системі освіти.

Хто залучається до проведення аудиту?

Освітні експерти — це досвідчені педагоги, які пройшли спеціальне навчання та підготовлені до оцінювання школи за критеріями інституційного аудиту. Всі експерти мають педагогічну освіту та працюють у школі не менше 5 років.

Можуть залучатися і працівники органів управління освітою, але лише до проведення комплексної перевірки.

Коли чекати аудит?

Аудити проходитимуть у школах кожні 10 років. Частіше таке оцінювання може відбуватися позапланово з ініціативи засновника або ж самого директора, педагогічного колективу чи наглядової ради школи. Також позаплановий аудит може бути в закладі освіти, який має низьку якість освітньої діяльності, що підтверджено результатами незалежного зовнішнього моніторингу якості освіти, проведеного відповідно до законодавства.

 

Переглядів: